fbpx

Tytuł

Regulaminy i pliki do pobrania

Regulamin paintball klasyczny

 1. Poniższy Regulamin dotyczy zabawy na Hali Paintballowej LaserCamp
 2. Wszyscy uczestnicy zabawy mają obowiązek przestrzegać Regulaminu i przyjmują do wiadomości, że
  jego nieprzestrzeganie może spowodować usunięcie z gry bez możliwości zwrotu opłaty za grę.
 3. Hala Paintballowa dzieli się na: Strefę Walki i Strefę Bezpieczną.
 4. W grze mogą brać udział osoby od 18 roku życia. Osoby pomiędzy 13. a 18. rokiem życia mogą
  uczestniczyć w zabawie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. (Wzór zgody dostępny u
  obsługi).
 5. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze ani
  przebywać w Strefie Walki.
 6. Na Hali Paintballowej obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 7. Osoby biorące udział w zabawie są zobowiązane przejść szkolenie bezpieczeństwa i obsługi sprzętu.
 8. Do zabawy na Hali Paintballowej gracze używają markerów oraz kulek należących do LaserCamp lub
  własnych.
 9. Marker oraz kulki należące do gracza muszą zostać zaakceptowane przez obsługę Hali Paintballowej.
  Prędkość wylotowa w markerze nie może być większa niż 280 fps.
 10. Zabroniona jest jakakolwiek modyfikacja markerów. W przypadku wadliwie działającego sprzętu,
  braku kulek lub sprężonego powietrza, gracz ma obowiązek wrócić do Strefy Bezpiecznej i poczekać na
  obsługę.
 11. Uszkodzenie sprzętu z własnej winy, wynikające z niewłaściwego użytkowania (rzucanie, uderzanie o
  przedmioty) może skutkować obowiązkiem pokrycia kosztów naprawy.
 12. Wszyscy przebywający W Strefie Walki zobowiązani są do używania masek ochronnych, które
  zakładają na twarz przed wyjściem ze Strefy Bezpiecznej. Brak założonej maski skutkuje
  natychmiastowym usunięciem ze Strefy Walki bez możliwości powrotu aż do końca rozgrywek.
 13. Przygotowanie do zabawy odbywa się w Strefie Bezpiecznej.
 14. Każdy marker znajdujący się w Strefie Bezpiecznej musi pozostać zablokowany i dodatkowo
  zabezpieczony wkładką do lufy lub nakładką zabezpieczającą.
 15. Wyjście ze Strefy Bezpiecznej dozwolone jest jedynie za zgodą obsługi podczas przerwy w zabawie.
 16. Gracze rozpoczynają zabawę w Strefie Walki na wyraźny znak obsługi i natychmiast przerywają ją na
  żądanie obsługi.
 17. Jeżeli gracz zobaczy w Strefie Walki osobę bez maski, ma obowiązek natychmiastowego przerwania
  zabawy.
 18. Zabrania się strzelać do przeciwnika z odległości mniejszej niż 4 metry.
 19. Zabrania się strzelania do obsługi i osób postronnych.
 20. Zabrania się kontaktu fizycznego (np. walki wręcz) pomiędzy grającymi.
 21. Zabrania się wspinania na przeszkody do tego nieprzystosowane.
 22. Zabrania się przestawiania i demontowania przeszkód.
 23. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych bez zgody obsługi.
 24. Zabrania się zbierania rozsypanych kulek w celu ich powtórnego użycia.
 25. Gracz wyeliminowany ma obowiązek natychmiastowego powrotu do Strefy Bezpiecznej.
 26. Uczestnik gry oświadcza, iż wyraża zgodę na publikację wizerunku utrwalonego podczas pobytu
  w LaserCamp, wyłącznie do celów promocyjnych LaserCamp, bez możliwości dalszej odsprzedaży.
 27. Po każdej rozgrywce oraz po zakończeniu zabawy gracz ma obowiązek wyczyścić sprzęt oraz
  kombinezon z farby i resztek kulek. Za niewyczyszczony sprzęt może zostać pobrana dodatkowa opłata.
 28. W razie zagrożenia, nakaz bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi, np. pokierowania do wyjść
  ewakuacyjnych.
 29. Pracownicy LaserCamp nie ponoszą odpowiedzialności za osoby, które opuszczą budynek.
 30. Uczestnik zabawy oświadcza, że ma świadomość ryzyka jakie niesie uczestnictwo w grze. Nawet przy
  zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana z ryzykiem
  wystąpienia drobnych urazów takich jak siniaki czy otarcia.
 31. Uczestnik gry potwierdza znajomość powyższego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego
  przestrzegania.

Regulamin paintball elektroniczny

Bawiący się na Arenie LaserCamp są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu.
Wejście na Arenę oznacza jego zaakceptowanie.

1. Wstęp na Arenę mają osoby, które ukończyły 13. rok życia. Osoby młodsze uczestniczą w zabawie za zgodą
opiekuna, wraz z animatorem lub opiekunem prawnym.

2. Wejście na Arenę dozwolone jest jedynie za zgodą obsługi.

3. Z Areny nie mogą korzystać:

a. Osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
b. Osoby nadwrażliwe na pulsujące światło.
c. Osoby cierpiące na dolegliwości, przy których wysiłek fizyczny nie jest wskazany.
d. Kobiety w ciąży.

4. Podczas przebywania na arenie obowiązuje całkowity zakaz:
e. Jedzenia i picia.
f. Palenia i używania ognia.
g. Biegania i wspinania się na elementy aranżacji areny do tego nieprzeznaczone.
h. Niszczenia i przestawiania elementów aranżacji.
i. Bezpośredniego kontaktu (np. wpadania na siebie i popychania).
j. Łapania za karabiny i kamizelki taktyczne innych graczy.
k. Trzymania karabinu na wysokości twarzy.
l. Wymachiwania i uderzania karabinem lub innymi przedmiotami.
m. Rzucania przedmiotami.

5. W przypadku szkód wynikłych z nieprzestrzegania regulaminu przez bawiącego się, Organizator może zażądać
pokrycia strat.
6. Ubiór uczestnika zabawy powinien zapewniać mu bezpieczeństwo. Obuwie powinno być na płaskiej,
antypoślizgowej podeszwie, ubranie bez zwisających długich elementów, a ewentualne okulary odpowiednio
zabezpieczone. Gra bez zachowania powyższych środków ostrożności odbywa się na ryzyko własne uczestnika.
7. Osoby niestosujące się do powyższych uregulowań mogą zostać wyproszone z Areny przed upływem czasu gry
bez prawa do zwrotu opłaty za usługę.
8. Uczestnik gry oświadcza, iż wyraża zgodę na publikację wizerunku utrwalonego podczas pobytu w LaserCamp,
wyłącznie do celów promocyjnych LaserCamp, bez możliwości dalszej odsprzedaży.
9. Uczestnicy gry przyjmują do wiadomości, że zabawa na arenie jest sportem wymagającym wysiłku fizycznego,
mogącym powodować kontuzje, takie jak siniaki, otarcia i inne urazy.
10. W razie zagrożenia, nakaz bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi, np. pokierowania do wyjść
ewakuacyjnych.
11. Pracownicy LaserCamp nie ponoszą odpowiedzialności za osoby, które opuszczą budynek LaserCamp.
12. Organizator posiada stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i odzież pozostawione na terenie LaserCamp.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania
się do niniejszego regulaminu.

- formularz kontaktowy -

napisz do nas

- kontakt -

kontakt

Adres: Piaseczno
ul. Puławska 38/40
Telefon: +48 660 62 00 99
EMail: arena@lasercamp.pl
Zadzwoń teraz